Tag Archives: điều kiên cấp

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược 2019

1.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược. Theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016 thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định như sau: Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt…